Komenda
Komisja Rewizyjna
KSIiH
Namiestnictwo Harcerskie
Kapituła Naramiennika Wędrowniczego
Poczet Sztandarowy
Historia
Bohater hufca
 
 Certyfikat zgodnosci z minimami

 
 
  Bohaterem naszego hufca jest hm. Stefan Mirowski

STEFAN MIROWSKI "STYL ŻYCIA"- wyjątki ŻYCIORYS - ur.14 marca 1920 r., wychowanek Gimnazjum Towarzystwa Szkoły Ziemi Mazowieckiej w Warszawie, absolwent Wydziału Mechaniki Państwowej Wyższej Szkoły Budowy Maszyn i Elektrotechniki im. Wawelberga i Rotwanda, długoletni, emerytowany pracownik Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Główny Specjalista w Centralnym Ośrodku Informacji Normalizacyjnej i Meteorologicznej, autor ponad 200 artykułów na temat normalizacji technicznej, służbę harcerską rozpoczął w 21 Warszawskiej Drużynie Harcerzy im. gen. Ignacego Prądzyńskiego, 28 lutego 1932 r. złożył przyrzeczenie Harcerskie.

Przed wojną był zastępowym, przybocznym, komendantem obozów. W okresie okupacji pełnił służbę w Szarych Szeregach, był hufcowym, komendantem okręgu, komendantem Chorągwi Warszawskiej / UL WISŁA /, organizatorem i pierwszym komendantem Zawiszy, kierownikiem wydziału Głównej Kwatery/ Pasieka / , wreszcie wizytatorem Chorągwi Lwowskiej i Krakowskiej Szarych Szeregów. Był też członkiem Komendy Głównej organizacji małego sabotażu "Wawer", której komendantem był Aleksander Kamiński.

W latach 1945-1948 pełnił funkcję komendanta Warszawskiej Chorągwi ZHP, skąd usunięto Go dyscyplinarnie w 1949 r. Do służby powrócił w 1956 r. Uczestniczył w pamiętnym Zjeździe Łódzkim, który reaktywował ZHP, przywrócił harcerstwu Krzyż i Lilijkę.

Do 1958 r. był sekretarzem Centralnej Komisji Weryfikacyjnej przy Naczelnictwie ZHP, działając jednocześnie jako instruktor w warszawskim hufcu Filtry.

Po długiej przerwie w gronie najbliższych przyjaciół - instruktorów / Halina Wiśniewska, Anna Zawadzka, Jan Rossman / współtworzył tzw. Bandę Czworga, która aktywnie uczestniczyła w przeprowadzaniu zmian w ZHP, ukoronowanych przywróceniem tradycyjnego Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego i nowym Statutem, przyjętym na 28 Walnym Zjeździe w grudniu 1990r. Na tym Zjeździe wybrany został na Przewodniczącego ZHP. Funkcję tę ponownie powierzyli mu delegaci na 29 Zjeździe w grudniu 1993 r.

Zmarł nagle 13 lipca 1996 r. podczas Światowej Konferencji Skautowej w Oslo, gdzie przewodniczył delegacji odbierającej certyfikat uznania członkostwa ZHP w WOSM. Pośmiertnie został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
 
 
 
Chorągiew Krakowska| Referat Harcerski | ZHP.pl | Woda Góry Las | 4 żywioły| Harcerz.eu
Freelance Web Designer